Privacy regeling
Uiteraard besteden we alle aandacht aan het waarborgen van de privacy. Hierbij gaan we uit van de voorschriften vanuit de beroepsvereniging het NVPA. Deze voorschriften zijn gebaseerd op de Wet Bescherming Persoonsregistraties en de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
In het kort komt dit o.a. neer op het volgende:
- Van de behandeling/begeleiding wordt een dossier bijgehouden, waarin alle belangrijke gegevens over de behandeling worden vastgelegd.
- Dit wordt 15 jaar bewaard.
- Cliënt heeft informatieplicht, d.w.z. dat de client naar beste weten die inlichtingen dient te verstrekken en die medewerking dient te verlenen, die de hulpverlener redelijkerwijs voor de behandeling nodig heeft.
- We hanteren een geheimhoudingsplicht: dit houd in dat we aan niemand inlichtingen verstrekken, of inzage geven in het dossier, tenzij je hiervoor toestemming heeft gegeven.
- De opgeslagen cliëntgegevens zijn uiteraard zodanig opgeslagen dat onbevoegden hier geen toegang toe hebben.